ประเภทของใบอนุญาติขับขี่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของใบอนุญาติขับขี่และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ นอกจากใบขับขี่ที่คนทั่วไปอย่างใบขับขี่รถยนต์ หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว ใบขับขี่ยังมีอีกหลายชนิดและมีหลักเกณฑ์การใช้ อายุการใช้งาน รวมถึงเวลาต่อใบขับขี่แตกต่างกันดังต่อไปนี้

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ก่อนจะสามารถนำรถมาใช้บนท้องถนน สิ่งที่จะต้องมีและเตรียมให้พร้อมก็คือ ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งสำหรับคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับ ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สองชนิดนี้เป็นหลัก แต่ในความจริงแล้วใบขับขี่ที่ กรมการขนส่งทางบก ออกให้นั้นยังมีอีกหลายชนิดตามลักษณะของรถหรือยานพาหนะ และมีหลักเกณฑ์การใช้ และอายุการใช้งาน เวลา ต่อใบขับขี่แตกต่างกันด้วย จากนี้จะพาไปทำความรูจักกับข้อมูลพอสังเขป เกี่ยวกับประเภทหรือชนิดของใบขับขี่ในลักษณะต่าง ๆ

ใบขับขี่

สำหรับใบอนุญาตขับขี่นั้นจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย

 1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล ใบขับขี่ชนิดนี้ใช้สำหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนจะมีพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีดำ

 1. ประเภท ทุกประเภท (ท.)

ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ใบขับขี่ชนิดรี้ใช้สำหรับรถสาธารณะ ลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนจะมีพื้นสีเหลือง เป็นใบอนุญาตสำหรับขับรถประเภททุกประเภทนั้น ใบขับขี่ประเภทนี้สามารถใช้ทดแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

ชนิดของใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

 1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว

คือ สำหรับบุคคลใดๆ ที่ทำใบขับขี่ครั้งแรก จะมีการแบ่งแยกย่อยเป็น 3 ประเภท คือ ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว มีอายุ 2 ปี, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว อายุ 2 ปี  และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุ 2 ปี และผู้ที่ขอรับใบขับขี่จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับใบขับขี่ทุกประเภทจะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวอายุการใช้งาน 2 ปี / ค่าธรรมเนียม 100 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

สำหรับใบขับขี่ชนิดนี้ เป็นชนิดที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักและมีความคุ้นเคยมากที่สุดเพราะเป็นใบอนุญาตสำหรับการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลนั่นเอง ซึ่งจะได้รับใบขับขี่ชนิดนี้หลังจากการใช้ใบขับขี่ชั่วคราวมาครบ 1 ปี ซึ่งใบขับขี่ชนิดนี้จะมีอายุใช้ได้นานถึง 5 ปี

ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลอายุการใช้งาน 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 500 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

ใบขับขี่ชนิดนี้สามารถรับได้จากการเปลี่ยนใบขับขี่รถยนต์สามล้อจากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่รถสามล้อส่วนบุคคล ซึ่งใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลอายุการใช้งาน 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

ใบขับขี่ชนิดนี้จะออกให้กับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขับรถยนต์ขนส่งสาธารณะ หรือรถแท็กซี่ โดยการที่จะได้รับใบขับขี่ชนิดนี้จะต้องได้รับใบขับขี่ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะอายุการใช้งาน 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 300 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

ใบขับขี่ชนิดนี้จะออกให้กับผู้ที่ต้องการทำอาชีพขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรืออีกชื่อที่คนส่วนใหญ่มักเรียกกันว่า รถตุ๊กตุ๊ก การจะได้รับใบขับขี่ชนิดนี้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือแบบตลอดชีพ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะอายุการใช้งาน 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 150 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ใบขับขี่ชนิดนี้เป็นอีกหนึ่งชนิดที่คนส่วนมากรู้จักกันเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ต้องการเปลี่ยนใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี หรือต้องการต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอายุการใช้งาน 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ใบขับขี่ชนิดนี้ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพเกี่ยวกับการขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือวินมอเตอร์ไซค์ การจะได้รับใบขับขี่ชนิดนี้จะต้องได้รับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว โดยต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณจะมีอายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะอายุการใช้งาน 3 ปี / ค่าธรรมเนียม 150 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถบดถนน

การที่จะได้รับใบอนุญาตขับรถบดถนน ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ก่อนถึงจะสามารถได้รับใบขับนี่ชนิดนี้ได้ นั่นคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก), การขับรถอย่างปลอดภัย และ มารยาทในการขับรถ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ใบอนุญาตขับรถบดถนนอายุการใช้งาน 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์เพื่อใช้ในการทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์จะมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์อายุการใช้งาน 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น

ใบขับใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ใบขับขี่ชนิดนี้เป็นใบอนุญาตสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1 ถึง ข้อ 9 ที่ได้กล่าวมาต้น โดยใบขับขี่ชนิดนี้มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นมีอายุการใช้งาน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

 1. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือ ใบขับขี่สากล

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือชื่อที่คนส่วนใหญ่มักเรียกว่าใบขับขี่สากล ผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับใบขับขี่สากลได้ จะไม่จำกัดอายุ แต่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ จึงจะสามารถยื่นขอรับใบขับขี่สากลได้ โดยใบขับขี่สากลจะมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศอายุการใช้งาน 1 ปี / ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศให้บริการด้านใบขับขี่ ใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถในส่วนที่ไม่ต้องมีการอบรมในสำนักงานได้แล้ว สำหรับผู้ที่เข้ารับบริการต้องจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

สำหรับผู้ที่อยากจะขับรถแท็กซี่ รถตุ๊กตุ๊ก หรือวินเตอร์ไซค์ ฯลฯ ก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ตามลำดับ

วิธีได้รับ “ใบขับขี่สาธารณะ” ต้องทำอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเป็นประการแรกคือ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่รถสาธารณะ จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ซึ่งจะต้องได้รับใบขับขี่ชนิดข้างต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ในกรณีผู้ขอต้องการรับใบขับขี่รถสาธารณะและใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ กรณีใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ และต้องมีความรู้เรื่องการขับรถ ข้อบังคับและข้อกำหนดต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ประเภทนี้จะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่ ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือง ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเห็นว่าไม่สามารถขับรถได้ และไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ที่สำคัญคือ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ หรือถูกเจ้าพนักงานเปรียบเทียบปรับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สำหรับความผิดเกี่ยวกับการขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่พ้นโทษครั้งสุดท้าย

นอกจากนี้จะต้องมีหลักฐานประกอบคำขอ ประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 1.ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว หรือใบขับขี่นถจักรยานยนต์ชั่วคราว ที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งยังรวมถึงใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หรือใบแทนใบขับขี่รถดังกล่าว พร้อมด้วยสำเนา 2.บัตรประชาชนฉบับจริง 3.ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน โดยต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

ขั้นตอนในการดำเนินการระหว่างทำใบขับขี่สาธารณะ มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2.ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ด้วยการทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถ การทดสอบสายตาทางลึก การทดสอบสายตาทางกว้าง และการทดสอบปฏิกิริยาเท้า หรือความสามารถในการใช้เบรคเทานั่นเอง

3.ใช้เวลาอบรม 5 ชั่วโมง สำหรับรถยนต์สาธารณะ และรถยนต์สามล้อสาธารณะ ถ้าหากรถจักรยานยนต์สาธารณะ จะใช้เวลาเพียงอบรม 3 ชั่วโมง

4.ต้องเข้าทดสอบภาคทฤษฎี

5.ตรวจสอบความประพฤติหรือประวัติอาชญากร ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณีบุคคลทั่วไป หรือหนังสือรับรองความประพฤติให้ผู้ขอนำไปให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับใบอนุญาต ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่ารับรองความประพฤติหรือประวัติอาชญากร

6.ชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่

 

โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ

Related Post